دسته بندي ها

جستجو

لينک هاي روزانه

جعبه پیام
امکانات


 

هدف از این پژوهش رزرو هتل بررسی وضعیت کیفیت خدمات هتل ها و رضایت مشتریان در شهر مشهد است. با رزرو هتل مطالعه تحقیقات رزرو هتل پیشین مدل مفهومی خاصی طراحی شد و کیفیت خدمات هتل ها با استفاده از مدل آمیخته رزرو هتل «بومز و بیتنر» مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. در این پژوهش، با استفاده از بررسی اسناد رزرو هتل و مدارك و پرسشنامه محقق ساخته، داده هاي مورد نیاز از 196 نفر از مشتریان هتل هاي شهر رزرو هتل مشهد و 90 نفر از مدیران و کارشناسان این هتل ها جمع آوري گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد رزرو هتل که در مجموع کیفیت خدمات هتل هاي شهر مشهد در حد قابل قبولی قرار دارد و مشتریان رزرو هتل از کیفیت خدمات ارائه شده راضی هستند. بین دیدگاه مشتریان، مدیران و کارشناسان تفاوت رزرو هتل وجود دارد. همچنین آمیخته رزرو هتل «مکان» داراي بیشترین اهمیت و آمیخته «قیمت» داراي کمترین رزرو هتل اهمیت است

 

برچسب‌ها: رزرو هتل,هتل,رزرو
نوشته شده در پنجشنبه 14 دی 1396 ساعت 10:44 توسط : رزرو هتل ایران | دسته : | 15 بازدید
 • []

 •  

  مطالعات نشان می دهد، که گردشگري رزرو هتل به همراه صنایع پیشرفته 1 2005 ،ص16 (صنایع خدماتی از پر رونق ترین صنایع در قرن بیست و یکم رزرو هتل هستند (. این رزرو هتل پدیده 2 نقش اساسی در توسعه اقتصاد جهانی دارد (تینگ هانگ، 2010 ،ص 378 (آینده  رزرو هتل خوبی دارد. گردشگري صنعت اصلی بسیاري از کشورها محسوب می شود وتا حدودي، به رشد صنعت رزرو هتل هتلداري بستگی دارد. همانطور که اهمیت صنایع خدماتی در اقتصاد هاي پیشرفته افزایش یافته، مسائل  رزرو هتل خاصی که در بازاریابی خدمات وجود لاولاك دارند، توجه روز افزون افراد را به خود جلب نموده است . مسائل رزرو هتل شناخته شده در ارتباط با صنایع خدماتی نظیر هتل ها شامل ناملموس بودن، ناهمگنی، تفکیک ناپذیري رزرو هتل ، تغییر پذیري و فناپذیري است. وجود چنین ویژگی هایی در . هر چند تقاضا تحت تأثیر عوامل خارجی رزرو هتل نظیر 4 است (زیتامل، 1985 ،صص34-35 (بخش خدمات، مدیران هتل ها را در تطبیق عرضه و تقاضا با  رزرو هتل مشکل روبه رو کرده فضاي اقتصادي، ترجیحات مصرف کننده، محیط صنعتی و غیره قرار رزرو هتل می گیرد و بیشتر رزرو هتل این عوامل تحت کنترل مدیران هتل ها نیستند، اما در مورد عرضه، وضعیت مین یو و لی، 2009، متفاوت رزرو هتل بوده و عرضه توسط مدیران هتل ها کنترل می شود.

   

  برچسب‌ها: رزرو هتل,هتل,رزرو
  نوشته شده در پنجشنبه 14 دی 1396 ساعت 10:44 توسط : رزرو هتل ایران | دسته : | 18 بازدید
 • []

 •  

  ضروري است تحقیقات رزرو هتل نشان داده است که کیفیت خدمات رزرو هتل براي کسب موفقیت و حفظ مشتري کیفیت خدمات براي شرکت هایی که به دنبال افزایش رزرو هتل سهم بازار و سودآوري هستند، امري حیاتی است. با این همه، بسیاري از تلاش ها براي ارزیابی کیفیت رزرو هتل خدمات، 2 مشتري بدست می آید، که نیاز ها و خواسته هاي آنان ارضاء شود «. لم و ژانگ» استراتژي رزرو هتل هاي رقبا را در نظر نگرفته اند. از نقطه نظر بازاریابی، زمانی رضایت در تضمین» پاسخگویی»  رزرو هتل و قابلیت اطمینان» مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که « گیبسون» مهمترین عوامل پیش بینی کنندة رضایت رزرو هتل مشتري هستند. همچنین، «  سال 2005 ،در تحقیق خود در رزرو هتل زمینۀ صنعت مهمان داري، دریافت رزرو هتل که مشتریان راضی، خرید خود را از محصولات و خدمات تکرار می کنند و بازخورد مثبتی را از تجربۀ رزرو هتل خودشان براي آشنایان و دوستان ارائه می کنند

   

  برچسب‌ها: رزرو هتل,هتل,رزرو
  نوشته شده در پنجشنبه 14 دی 1396 ساعت 10:46 توسط : رزرو هتل ایران | دسته : | 19 بازدید
 • []

 •  

  با توجه به اهمیت رزرو هتل بسیار زیاد صنعت گردشگری در توسعة اقتصادی کشور، فرایند ارزیابی کارایی این صنعت امری کامالً ضروری به شمارمیرود. استفاده   رزرو هتل از مدل تحلیلپوششیدادهها برای ارزیابی کارایی صنعت گردشگری رزرو هتل ، به ویژه صنعت هتلداری، و با ارائة اطالعات کاملتری اعماز مقایسه، رتبهبندی، الگوگیری و... بهنسبت سایر روشها، میتواند گامی نوین و مناسب برای بهبود مستمر عملکرد این صنعت در کشور باشد. درنتیجه رزرو هتل ، سنجش کارایی و بهرهوری هتل ها و ارائة راهکارهای کاربردی بهویژه در شهرهایی مثل یزد، که رزرو هتل پذیرای گردشگران زیادی است، میتواند این صنعت را رونق بخشد. بنابراین، محور اصلی مطالعة رزرو هتل حاضر ارزیابی عملکرد و کارایی صنعت هتلداری استان یزد و همچنین مقایسه و رتبهبندی هتلهای رزرو هتل این استان  رزرو هتل است. بدین ترتیب، پس ز مطالعة وسیع مبانی نظری و پیشینة تحقیق و معرفی مدل تحلیل رزرو هتل پوششی دادهها و تحلیل رابطة خاکستری، کارایی هتلها با استفاده از مدلهای BCC و CCR ارزیابی شد. رزرو هتل سپس بهمنظور رتبهبندی هتلهای کارا، از روش تحلیل رابطة خاکستری رزرو هتل استفاده شد

   

  برچسب‌ها: رزرو هتل,هتل,رزرو
  نوشته شده در پنجشنبه 14 دی 1396 ساعت 10:46 توسط : رزرو هتل ایران | دسته : | 20 بازدید
 • []

 •  

  بهترین خصوصیت یک کارمند، شور و اشتیاق او  رزرو هتل برای انجام کار است رزرو هتل. با انجام آموزش میتوانید به آسانی بر کم بودن مهارت ها فائق آیید اما تزریق روحیه اشتیاق در رزرو هتل کارمندانی که در ازای ساعت کاری بالا، دستمزد کمی دریافت میکنند، بسیار مشکل خواهد بود.اشتیاق رزرو هتل امری مسری است.داشتن روحیه پر جنب و جوش و طبع گرم برای خوشامدگویی به مهمانان در رزرو هتل بدو ورود و یا داشتن چهره ای خندان در برابر مهمان ها در هتل بسیار اهمیت دارد.کارمندان مشتاق، خوب کار میکنند و با اشتیاق و حس مثبت در مورد رزرو هتل کارشان صحبت میکنند و امتیازات رفتاری در هتل را ارتقا میبخشند. 7- مهمانان هتل را تشویق رزرو هتل کنید تا تجربه اقامتشان در هتل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارند. با استفاده از رزرو هتل وب رزرو هتل سایتتان بیشتر با مشتریان آشنا شوید. از طریق نظر سنجی از مشتریان و گفتگو کردن با آنها قبل از رزرو هتل خروج، میتوانید از سلائق و ایده هایشان مطلع شوید. مهمانان را تشویق کنید تا کلیپ های ویدئویی رزرو هتل و عکس هایشان از اقامت در هتل را به اشتراک بگذارند. نظرشان را در مورد هتل بپرسید رزرو هتل و سوال کنید آیا هتل شما را به سایر دوستان و بستگان خود پیشنهاد میکنند یا نه؟

   

  برچسب‌ها: رزرو هتل,هتل,رزرو
  نوشته شده در پنجشنبه 14 دی 1396 ساعت 10:46 توسط : رزرو هتل ایران | دسته : | 21 بازدید
 • []

 •  

  گاهی کنترل خشم در مواجه شدن با رزرو هتل مهمان عصبانی بسیار مشکل است .مثلا رزرو هتل مهمانی را در نظر بگیرید که یک دلار هزینه اضافه بابت اینترنت بی سیم از او دریافت کرده اید و رزرو هتل عصبانی شده و با توهین و پرخاشگرانه با شما برخورد میکند، این فرد تمام انرژی شما را میگیرد اما رزرو هتل باید عزت نفس خود را حفظ کرده و حرفه ای و بسیار محترمانه با او برخورد کنید.تا زمانی که با مردم رزرو هتل محترمانه برخورد میکنید، معمولا آنها هم آرام و محترمانه برخورد میکنند و چنین صحنه های رزرو هتل توهین آمیزی را ایجاد نمیکنند. روش رفتاری شما بیانگر فرهنگ و خانواده ایست که در آن رزرو هتل تربیت شده اید.مطمئنا خانواده شما از اینکه از آموزه هایشان برای برخورد صحیح و روش زندگی رزرو هتل متمدن مآبانه در جامعه استفاده میکنید، خرسند رزرو هتل و مفتخر خواهند بود.

   

  برچسب‌ها: رزرو هتل,هتل,رزرو
  نوشته شده در پنجشنبه 14 دی 1396 ساعت 10:46 توسط : رزرو هتل ایران | دسته : | 21 بازدید
 • []

 • تشک کثیف و لکه دار و یا دیوار کثیف  رزرو هتل مطمئنا  رزرو هتل باعث میشود آخرین باری باشد که آن مهمان پا به هتل شما میگذارد. اتاق ها را بررسی کنید و اطمینان رزرو هتل یابید همه چیز تمیز و مرتب است و به خوبی در اتاق چیده شده است.  اتاق هر مهمان را طوری آماده کنید رزرو هتل که حس راحتی و خوشامد به او القا کند. وقتی شخصی به مسافرت کاری میرود، اتاقش بسیار اهمیت رزرو هتل دارد، باید محیط کاری مناسبی برایش فراهم شده باشد و برای سرگرم شدن او باید تلویزیون LCD بزرگ رزرو هتل در اتاق گذاشته شود.داشتن اینترنت  رزرو هتل پر سرعت بیسیم در چنین مواردی ضروری است.کتری برقی رزرو هتل و سایر امکانات نظیر دوش مناسب، یخچال کوچک و ماکروفر مورد پسند تمام مهمانان است.

   

  برچسب‌ها: رزرو هتل,هتل,رزرو
  نوشته شده در پنجشنبه 14 دی 1396 ساعت 10:47 توسط : رزرو هتل ایران | دسته : | 23 بازدید
 • []

 •  

  اتاق ها و راهروهای هتل های قدیمی بوی کهنگی رزرو هتل میدهند. با تمیز نگه داشتن فرش ها و استفاده از پودرهای تمیزکننده فرش، رزرو هتل میتوانید  رزرو هتل بوی نامطبوع کهنگی را از بین ببرید و یا کم کنید. باید در تمام فضای داخلی از خوشبوکننده های رزرو هتل محیطی با انواع رایحه های دلپذیر استفاده شود. 12- بازارهای اینترنتی روش بسیار کارآمدی برای برند رزرو هتل سازی و ارتقاء هتل است. از طریق وب سایت و شبکه های اجتماعی خود در فضای اینترنتی حضور فعال رزرو هتل داشته باشید. از یک کمپین ایمیل استفاده کنید تا به مهمانان قبلی هتل دسترسی داشته باشید و آنها را رزرو هتل مجددا برای بازدید از هتل دعوت نمایید. میتوانید نرخ های ویژه ای را پیشنهاد  رزرو هتل دهید و بلیط های تخفیفی برای رزرو هتل مناطق دیدنی ارائه کنید و یا هرکار دیگری که فکر میکنید با آن میتوانید مهمان ها را به اقامت طولانی تری ترغیب نمایید.

   

  برچسب‌ها: رزرو هتل,هتل,رزرو
  نوشته شده در پنجشنبه 14 دی 1396 ساعت 10:47 توسط : رزرو هتل ایران | دسته : | 20 بازدید
 • []

 •  

  بازاریابی اینترنتی جالب و جذاب است،  رزرو هتل با وجود این نباید از روش های تبلیغاتی و متدهای بازاریابی قدیمی غافل شد. در هتل باید رزرو هتل تابلوی رزرو هتل برجسته ای برای جلب توجه افراد داشته باشد. به تناسب بودجه خود میتوانید در تلویزیون ، رادیو، رزرو هتل روزنامه و یا مجلات تبلیغ کنید و حتی رویدادهای خاصی را برای جلب جمعیت مسافر رزرو هتل به هتل تدارک ببینید برنامه های حفاظت محیط زیست را برای هتل تدارک ببینید و آنها را ارتقا دهید. با رزرو هتل وجود اینکه بهترین روش برای حفاظت محیط زیست این است که در زمان ساخت سازه هتل به طراحی و رزرو هتل  ساختار آن اهمیت داده شود، اما میتوان هتل های قدیمی را هم تا حد زیادی به عنوان هتل های دوستدار محیط زیست تجهیز کرد. سیستم های تهویه هوای قدیمی و رزرو هتل سایر دستگاه های پرمصرف انرژی رزرو هتل را با دستگاه های جدید جایگزین کنید. هرچند تهیه و خرید محصولاتی که کارایی بهینه و مصرف کم رزرو هتل دارند تا حد زیادی پر هزینه است، اما به دلیل کم مصرف رزرو هتل بودنشان باعث کاهش هزینه های مصرف آب، برق، گاز و...میشوند و هزینه اولیه تجهیزات در مدت رزرو هتل کوتاهی جبران میشود.

   

  برچسب‌ها: رزرو هتل,هتل,رزرو
  نوشته شده در پنجشنبه 14 دی 1396 ساعت 10:47 توسط : رزرو هتل ایران | دسته : | 22 بازدید
 • []

 •  

  هرکاری که در راستای خشنود سازی رزرو هتل مهمانان و کارمندان هتل انجام دهید رزرو هتل باعث میشود این مکان در نظر همه افراد به مکان دلپذیری برای اقامت و کار تبدیل شود.مهمانان رزرو هتل خشنود، نظرات مثبتی را از اقامت در هتل شما انتشار میدهند و سایرین را تشویق میکنند تا از این تجربه رزرو هتل زیبا بهره مند شوند.کارمندان خشنود و راضی، با انگیزه بیشتری کار میکنند تا سطح کیفی رزرو هتل هتل را ارتقا دهند و از تجربه خوب کار در این هتل برای خانواده، دوستان و بستگانشان صحبت رزرو هتل خواهند کرد. اگر حس میکنید هنوز توانایی بالایی برای اداره هتل ندارید، میتوانید مشاور مدیریتی رزرو هتل کارامدی را استخدام کنید تا بهتر از عهده انجام کارها بربیایید.اگر میخواهید بهترین هتل را رزرو هتل داشته باشید، باید به این خواسته  رزرو هتل متعهد باشید،با تلاش و تعهد در این راستا، به نتایج ارزشمندی رزرو هتل خواهید رسید.

   

  برچسب‌ها: رزرو هتل,هتل,رزرو
  نوشته شده در پنجشنبه 14 دی 1396 ساعت 10:47 توسط : رزرو هتل ایران | دسته : | 20 بازدید
 • []

 •  

  تنظیم کردن منو : در مورد انواع غذاهایی که میخواهید برای مهمانان رزرو هتل سرو کنید خوب فکر کنید و تصمیم بگیرید.  در مورد پیش غذاها، دسرها  رزرو هتل و تناسب آنها با غذای رزرو هتل هر وعده تصمیم درست اتخاذ کنید و برای سرگرم کردن مهمانان مثلا در زمان شام، موسیقی رزرو هتل مناسبی را انتخاب کنید.برای مهمانانی که اقامت طولانی مدت دارند، نقشه مکان های توریستی و رزرو هتل بلیط های با تخفیف مهیا کنید. فیلم های سرگرم کننده برای نمایش در ساعات خاص تدارک ببینید. در هر لحظه اطمینان یابید که مهمانان احساس  رزرو هتل خوب و مثبتی دارند. به خوبی و با گرمی به مهمان ها خوش آمد بگویید.مثل: مفتخریم  رزرو هتل که به اینجا تشریف آوردید." با گرفتن وسایلشان در بدو ورود و کمک به آنها و پیشنهاد رزرو هتل نوشیدنی، به آنها نشان دهید که به رفاهشان اهمیت میدهید. برای صحبت با مهمانها وقت رزرو هتل بگذارید. اگر این کار رزرو هتل را انجام دهید، در طول اقامتشان حس میکنند هر لحظه مورد توجه قرار گرفته اند. در سمینار ها رزرو هتل و جشن ها افراد مهم را بشناسید و خودتان را معرفی کنید و بیان کنید در هر لحظه آماده رزرو هتل انجام درخواستهایشان هستید. میزبانی شاد و انعطاف پذیر باشید.حس شما به کاری که انجام رزرو هتل میدهید بسیار حائز اهمیت است.نگرش مثبت و انعطاف پذیر شما به خصوص در مواردی که رزرو هتل چیزی طبق برنامه پیش نمیرود، باعث حفظ آرامش مهمان ها نیز میشود.پس همیشه لبخند رزرو هتل داشته باشید.

   

  برچسب‌ها: رزرو هتل,هتل,رزرو
  نوشته شده در پنجشنبه 14 دی 1396 ساعت 10:47 توسط : رزرو هتل ایران | دسته : | 22 بازدید
 • []

 •  

  هتل ها با ذهنیت دارا بودن رزرو هتل امنیت رزرو هتل بسیار بالا در زمان های معمول طراحی نشده اند و نیازی نیز به آن دیده نمی شود. آنها جهت رزرو هتل ارائه خدمات اقامتی برای مسافرت های عمومی ساخته شده اند و مدرن ترین تفرج گاهها و تسهیلات رزرو هتل اقامتی در سرتاسر دنیا با ذهنیت گرایش به زیبایی و راحتی و آسایش ساخته شده اند و نه امنیتی و حفاظتی. رزرو هتل در حالی که ملاقات های دیپلماتیک به صورت سخت گیرانه ای در مناطق کاملاً حفاظت شده نظامی برگزار رزرو هتل می شوند و فرودگاهها نیز هر گونه وسایلی را که مسافران حمل می کنند مورد تجسس قرار می دهند از ناخن رزرو هتل گیر گرفته تا خمیر دندان. بنابراین بدیهی به نظر می رسد تروریست ها بر روی افزایش برنامه های رزرو هتل حمله های خود بر روی هدف های آسان تر تمرکز می کنند. مرگبارترین حمله تروریستی اخیر در رزرو هتل مومبای هند آخرین موردیست که افزایش تمایل حمله به هتل های لوکس و تفرج گاهها را نشان می دهد. به رزرو هتل صورت پارادوکس گونه ای این حمله ها در هر هتل یا تفرج گاهی رخ نمی دهد. این ها هتل هایی هستند که رزرو هتل میزبان دیپلمات رزرو هتل های غربی، پرسنل نظامی یا تجار ثروتمند می باشد. تفرج گاهها هدف جذابی می باشند رزرو هتل زیرا مجموعه ای از گردشگران در این مکان ها جمع می شوند و اگر ملیت گردشگران با هدف مورد رزرو هتل نظر تروریست ها متناسب باشد آنها اقدام به حمله خواهند کرد.

   

  برچسب‌ها: رزرو هتل,هتل,رزرو
  نوشته شده در پنجشنبه 14 دی 1396 ساعت 10:48 توسط : رزرو هتل ایران | دسته : | 18 بازدید
 • []

 •  

  پیش بینی پذیری ذاتی در  طراحی امنیتی مدل های سنتی این رزرو هتل اجازه را به نسل جدید از تروریست ها و جاسوسان نفوذی می دهد رزرو هتل که حمله های موفقیت آمیزی رزرو هتل به هتل ها و تفرج گاهها داشته باشند. نزدیک به گذشت یک دهه از حمله های تروریستی یازده سپتامبر رزرو هتل دشمنان همچنان به صورت گسترده ای به دو نوع اصلی تقسیم می شوند: 1- مجرمان و مزاحمان رزرو هتل کوچک و غیر جدی 2- اخلالگران حرفه ای بسیار جدی و یا تروریست ها. با در نظر گرفتن رزرو هتل مورد دوم اغلب تاکتیک های قابل پیش بینی مورد استفاده تروریست ها نفوذ با وسایل جرم می باشد: تروریست به همراه یک تفنگ یا تروریست به همراه رزرو هتل یک ماده منفجره (پنهان شده در لباسشان یا درون وسایلشان) و یا هر دو. گسترش این فرضیه رزرو هتل باعث تمرکز تکنولوژی های ردیابی و بازرسی بر پیدا کردن صلاح در نقطه های بازرسی رزرو هتل شده رزرو هتل است و اغلب این نقطه های بازرسی در ورودی اصلی مجموعه متمرکز شده و بیشتر به این دلیل که رزرو هتل مهمان احساس بهتری داشته باشد تا اینکه واقعاً برای امنیت باشد. در حالی که در پشتی هتل،  رزرو هتل ورودی های خدماتی و اقامتی مورد محافظت اندکی قرار گرفته اند البته اگر حفاظتی وجود داشته باشد.

   

  برچسب‌ها: رزرو هتل,هتل,رزرو
  نوشته شده در پنجشنبه 14 دی 1396 ساعت 10:48 توسط : رزرو هتل ایران | دسته : | 23 بازدید
 • []

 •  

  1 (براي رسیدن به رضایت کامل مشتریان رزرو هتل از سیستم هاي مدیریت کیفیت تأمین رضایت مشتري استفاده کنند که این امر مستلزم رزرو هتل تدوین و رزرو هتل پیاده سازي قواعد، رویهها، منابع و ساختارهاي معینی می باشد، که هدف آنها حصول اطمینان از دستیابی رزرو هتل به سطح تعیین شده کیفیت محصول، از حیث مادي و غیر مادي است . 2 (با توجه به اینکه سطوح رزرو هتل انتظارات مشتریان از خدمات ارائه شده در هتل ها بالاتر از ادراك مدیران از خدماتی رزرو هتل که براي مشتریان خود فراهم می کنند، قرار دارد. در نتیجه مدیران هتل ها باید بر انتظارات مشتریان خود رزرو هتل تمرکز نمایند. آنها باید اطلاعاتی را در زمینه نگرش هاي مشتریان رزرو هتل به دست آورند و به دنبال بهبود نقاط رزرو هتل ضعف خدمات خود باشند. همچنین، مدیران هتل هاي شهر مشهد باید به دنبال تطبیق دیدگاه هاي خود رزرو هتل با مشتریانشان به منظور بهینه سازي ارزشی که به مشتریان ارائه می دهند و مشتري تجربه می کند رزرو هتل ، باشند. و براي شناخت، جذب و نگهداري بیشتر مشتریان، بر فعالیت هاي مدیریت ارتباط با مشتري رزرو هتل تمرکز نمایند

   

  برچسب‌ها: رزرو هتل,هتل,رزرو
  نوشته شده در پنجشنبه 14 دی 1396 ساعت 10:48 توسط : رزرو هتل ایران | دسته : | 20 بازدید
 • []


 • صفحه قبل 1 2 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  میکروتیک | فرش کاشان | آژانس هواپیمايی | طراحی بنر | تور چابهار | درب ضد سرقت | کتراک | اجاره منزل مبله | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | مشاوره یوتاب | اجاره سوئيت در شيراز | خرید اسپیکر اورجینال | خرید سرور مجازی | نوبت دهی پزشکان شیراز | دوربین مداربسته | دکتر نوروزیان | خرید ظروف کریستال | منزل مبله شیراز | ثبت شرکت | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات